Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

Tuyển tư vấn khảo sát nhu cầu hỗ trợ về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần, chuyển đổi nghề và đào tạo việc làm

Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

Lương: Đã hết hạn nộp hồ sơ Lưu

Mô tả công việc

I.THÔNG TIN CHUNG
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 thanh niên Việt Nam lao động ở nước ngoài phải về nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế, tinh thần, sức khỏe, thiếu kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản phòng chống bạo lực giới, thiếu thông tin và kỹ năng để tìm kiếm giúp đỡ chuyển đổi và học nghề, hòa nhập với cuộc sống. Để hỗ trợ thanh niên Việt Nam lao động ở nước ngoài phải về nước do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, Chính phủ Nhật Bản cam kết tài trợ Chính phủ Việt Nam thông qua Dự án "Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện chính sách về phát triển thanh niên - VNM9P04“ giai đoạn 2017-2021 do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ. Để thực hiện được nhiệm vụ này, trong khuôn khổ Dự án VNM9P04, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương cần tuyển 02 tư vấn cá nhân hỗ trợ khảo sát nhu cầu về thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần, chuyển đổi nghề, đào tạo việc làm và hòa nhập cuộc sống tại gia đình và cộng đồng của thanh niên Việt Nam lao động ở nước ngoài phải về nước do ảnh hưởng của Covid 19. Kết quả khảo sát nhu cầu sẽ làm cơ sở để thiết kế nhằm can thiệp phù hợp và đáp ứng nhu cầu của đối tượng can thiệp. Phát hiện của khảo sát nhu cầu cũng được sử dụng để đánh giá kết quả của can thiệp đối với nhu cầu của đối tượng hưởng lợi tại 3 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.
II. MỤC ĐÍCH
Khảo sát nhu cầu của thanh niên Việt Nam lao động ở nước ngoài phải về nước do ảnh hưởng của Covid 19 tại 3 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An về:
- Thông tin, giáo dục và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần;
- Chuyển đổi nghề, đào tạo việc làm và hòa nhập cuộc sống tại gia đình và cộng đồng.
III. PHƯƠNG PHÁP
Khảo sát khó khăn trong tiếp cận và nhu cầu về thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần, chuyển đổi nghề, đào tạo việc làm và hòa nhập cuộc sống tại gia đình và cộng đồng của thanh niên Việt Nam lao động ở nước ngoài phải về nước do ảnh hưởng của Covid 19 tại 3 tỉnh thông qua các phương pháp sau:
- Rà soát tài liệu, báo cáo sẵn có;
- Thảo luận nhóm đối tượng hưởng lợi và các bên liên quan;
- Phỏng vấn sâu lãnh đạo địa phương, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ngân hàng, và đối tượng hưởng lợi.

Yêu cầu công việc

IV. SẢN PHẨM
01 báo cáo (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) bao gồm nội dung sau:
1. Khó khăn của thanh niên Việt Nam lao động ở nước ngoài phải về nước do ảnh hưởng của Covid 19 tại 3 tỉnh trong tiếp cận và nhu cầu về thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần, chuyển đổi nghề, đào tạo việc làm và hòa nhập cuộc sống tại gia đình và cộng đồng;
2. Đề xuất các can thiệp nhằm tăng cường tiếp cận thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh thần, cơ hội chuyển đổi nghề, đào tạo việc làm và hỗ trợ hòa nhập cuộc sống tại gia đình và cộng đồng cho thanh niên Việt Nam lao động ở nước ngoài phải về nước do ảnh hưởng của Covid 19 tại 3 tỉnh
V. PHẠM VI CÔNG VIỆC
Trung tâm Thanh Thiếu niên Trung ương, UNFPA và Ban QLDA sẽ giám sát và quản lý tiến độ và kết quả thực hiện của các chuyên gia, cụ thể
1. Nội dung công việc:
a) Thực hiện khảo sát về khó khăn tiếp cận, nhu cầu và đề xuất can thiệp về thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh thần, của thanh niên Việt Nam lao động ở nước ngoài phải về nước do ảnh hưởng của Covid 19 tại 3 tỉnh.
b) Xây dựng Báo cáo khảo sát; đề xuất về cơ hội chuyển đổi nghề, đào tạo việc làm và hòa nhập cuộc sống tại gia đình và cộng đồng của thanh niên Việt Nam lao động ở nước ngoài phải về nước do ảnh hưởng của Covid 19 tại 3 tỉnh
c) Tham dự cuộc họp kỹ thuật hoàn thiện Báo cáo khảo sát.
2. Nhiệm vụ cụ thể: Các chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

STT Công việc cụ thể Ngày làm việc
(1) (2) (3)
I Chuyên gia 1 25 ngày
1 - Xây dựng đề cương báo cáo khảo sát bao gồm: đối tượng, phương pháp, công cụ, cỡ mẫu
- Xây dựng đề xuất kỹ thuật khảo sát
- Hoàn thiện đề cương báo cáo, đề xuất kỹ thuật khảo sát thu thập số liệu gửi Trung tâm TTN Trung ương phê duyệt 3 ngày
2 Thu thập, rà soát, tổng hợp các báo cáo thứ cấp liên quan đến nội dung khảo sát tại 3 tỉnh 03 ngày
3 Phân tích số liệu và xây dựng dự thảo báo cáo kết quả khảo sát tại 3 tỉnh theo Đề cương báo cáo đã được phê duyệt 12 ngày
4 Hoàn thiện báo cáo - Báo cáo không quá 30 trang 04 ngày
5 Tham gia trình bày và tiếp thu ý kiến tại các cuộc họp kỹ thuật (01 ngày/cuộc họp/người x 3 cuộc) 03 ngày
II Chuyên gia 2 21 ngày
1 Tổ chức thu thập số liệu tại 3 tỉnh theo phương án đã được phê duyệt (3 ngày làm việc/tỉnh x 3 tỉnh) 09 ngày
2 Tổng hợp, xử lý số liệu khảo sát tại 3 tỉnh (3 ngày/tỉnh x 3 tỉnh) 09 ngày
3 Tham gia trình bày và tiếp thu ý kiến tại các cuộc họp kỹ thuật (01 ngày/cuộc họp/người x 3 cuộc) 03 ngày
VI. YÊU CẦU NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM
1. Chuyên gia 1:
- Có trình độ tiến sĩ toán kinh tế,
- Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu liên quan các nội dung trên; Ưu tiên có kinh nghiệm trực tiếp thực hiện các nghiên cứu, dự báo về lĩnh vực lao động, việc làm và các nghiên cứu có liên quan đến thanh niên của UN/UNFPA và các tổ chức quốc tế;
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; viết báo cáo bằng tiếng anh
2. Chuyên gia 2:
- Trình độ thạc sĩ hoặc cao hơn về lĩnh vực vay vốn khởi nghiệp, chuyển đổi nghề, đào tạo việc làm cho thanh niên trước khi đi lao đông nước ngoài;
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu về các nội dung trên, ưu tiên cho kinh nghiệm đã thực hiện các nghiên cứu có liên quan đến thanh niên của UN/UNFPA;
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; viết báo cáo bằng tiếng Anh
Cả hai chuyên gia 1 và 2 yêu cầu có kiến thức về tiếng Anh và thành thạo trong việc sử dụng internet, email và các phần mềm ứng dụng văn phòng (Word, Excel, Power Point…).

Quyền lợi được hưởng

Căn cứ vào yêu cầu, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương sẽ ký hợp đồng tư vấn cá nhân với (ICC) từng tư vấn được lựa chọn. ICC sẽ bao gồm tất cả các chi phí có liên quan đến việc thực hiện dịch vụ tư vấn. Không bao gồm công tác phí, đi lại thực địa. Định mức chi phí tư vấn được áp dụng trên cơ sở trình độ và kinh nghiệm của mỗi chuyên gia theo quy định tại định mức chi phí của VN-EU, chi phí bao gồm thuế nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Phương thức thanh toán: Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương sẽ chuyển thanh toán chi phí tư vấn vào tài khoản ngân hàng của chuyên gia sau khi được Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương nghiệm thu sản phẩm. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng (VND).
Tư vấn quan tâm vui lòng gửi lý lịch tự thuật (CV) bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, bằng cấp có liên quan qua email: dthuy2595@gmail.com, đt: 0869.056.555 trước ngày 17 tháng 4 năm 2021; Ban tổ chức sẽ căn cứ vào hồ sơ và khả năng đáp ứng công việc của ứng cử viên để lựa chọn tư vấn phù hợp. Ưu tiên những ứng cử viên đã có trong danh sách ngắn do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tuyển chọn, đã từng làm việc với các dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ./.

Việc làm tương tự

Chuyên viên tư vấn giáo dục chương trình quốc tế Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục quốc tế Maple

Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục quốc tế Maple

Địa điểm: Hà Nội

Lương:

Trưởng phòng học thuật - chuyên môn Toán - Tiếng Anh Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục quốc tế Maple

Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục quốc tế Maple

Địa điểm: Hà Nội

Lương:

Kỹ Sư Tự Động Hóa Công ty TM SX XD Hoàn Cầu

Công ty TM SX XD Hoàn Cầu

Địa điểm: TP HCM

Lương:

Chia sẻ việc làm này

Tổ chức chính trị xã hội có chức năng thường trực các chương trình về chăm sóc sức khỏe y tế, truyền thông nâng cao nhận thức cho Thanh thiếu niên về y tế dự phòng

Địa điểm Số 3-5 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội, Hà Nội

Quy mô công ty Từ 10 - 50 Nhân Sự